ساخت و اعتباریابی آزمون شادکامی با تکیه بر اسلام
106 بازدید
محل نشر: دو فصلنامه علمی و پژوهشی تربیت اسلامی، ش 10، 1389
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/00/31
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی آزمون شادکامی از دیدگاه اسلام انجام گرفته است. در این پژوهش سعی بر آن است که با استفاده از آموزه‌ها و تعالیم اسلام، پرسش‌نامه‌ای معتبر تهیه شود تا به عنوان یک مقیاس علمی، شادکامی افراد را بسنجد. بدین منظور، پرسشنامه ای 95 ماده ای بر اساس مؤلفه های شادکامی استخراج شده از قرآن کریم و روایتهای معصومین علیهم السلام تهیه و اعتباریابی شد و در سطح محدود به عنوان پیش آزمون اجرا گردید. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده نشان داد که همه مواد 95 گانه آن با نمره کل، همبستگی بالایی دارد. سرانجام پرسشنامه یاد شده، بدون هیچگونه تغییری، در نمونه 620 نفری از جامعه آماری (دانشگاه قم، دانشگاه آزاد واحد پردیسان قم و حوزه علمیه قم) اجرا شد. پایایی درونی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 921/0 و روش دونیمه سازی اسپیرمن- براون برابر با 906/0 به دست آمد. بنابراین فرضیه‌ اول و دوم پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و آزمونی تهیه شد که شرایط علمی یک مقیاس روانشناختی را داراست. سپس به بررسی یکی از متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش پرداختیم و بدین منظور از آزمونهای تی، لوین، مقایسه های چندگانه شفه و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده کردیم. در مقایسه بین میانگینها، روشن شد که بین متأهلها و مجردها تفاوت معناداری وجود دارد؛ میانگین نمره متأهلها بیشتر از مجردها بود. در نتیجه این پژوهش نشان داد که متأهلها خود را شادکام تر از مجردها گزارش نموده اند.