آسیب شناسی اشتغال زنان از نگاه اسلام و روان شناسی
58 بازدید
محل نشر: کتاب مجموعه مقالات همایش جنسیت و خانواده (مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره)،
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/08/26
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با تغییر و تحول های به وجود آمده در سال های اخیر و حضور فعال بانوان در جامعه و در عرصه کار و تلاش، نهاد خانواده با مسایل و چالش های مختلفی روبه رو شده است. پژوهش حاضر که پژوهشی توصیفی و فراتحلیلی است، درصدد است تا با نگاهی دینی و روان شناختی و با رویکرد تحکیم خانواده، آسیبها و پیامدهای اشتغال زنان را مورد بحث و بررسی قرار دهد. برای این منظور، نخست دیدگاه کلّی اسلام در زمینه اشتغال زنان بیان شده و با اشاره به انگیزه ها و دستاوردهای اشتغال زنان، به بررسی کوتاه پیامدهای آن پرداختیم. در این نوشته سعی شده تا بدون پیش داوری و با تکیه بر پژوهش های انجام شده و تجربه های بالینی، مسأله اشتغال زنان مورد کنکاش قرار بگیرد. در پایان نیز راهکارهایی برای پیشگیری و یا کاهش آسیب های اشتغال زنان مطرح شده است.