بررسی رابطه بین شادکامی اسلامی و شادکامی روان شناختی در دانشجویان دانشگاه قم
79 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی و پژوهشی روان شناسی و دین، شماره 3
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/09/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدف پژوهش حاضر آزمون این فرضیه است که آیا بر اساس منابع اسلامی می توان ابزاری ساخت که شادکامی افراد را بسنجد؟ و این که آیا بین آموزه¬های دینی (اگر به صورت شاخص¬های قابل اندازه گیری تبدیل شوند) در حوزه شادکامی، با شادکامی روانشناختی رابطه ای وجود دارد؟ بنابراین، پژوهش حاضر این رابطه را در 143 نفر از دانشجویان مرد و زن مشغول به تحصیل در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه قم مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور پرسشنامه ای از مؤلفه های شادکامی در آیات و روایات معصومین(علیهم السلام) تهیه، اعتباریابی و همراه با پرسشنامه شادکامی فوردایس بر روی گروه نمونه اجرا شد . داده ها با استفاده از روش همبستگی گشتاوری پیرسون، آزمون لوین و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که بین شادکامی اسلامی و شادکامی روان شناختی رابطه معنادار مثبت وجود دارد. با توجه به این رابطه، این پژوهش نشان داد که بر اساس منابع معتبر اسلامی می توان ابزاری ساخت که شادکامی افراد مذهبی و غیرمذهبی را بسنجد. ضمن این که می توان مداخله هایی ترتیب داد تا سبک زندگی افراد افسرده به نحوی با تمرین مؤلفه های شادکامی دینی تغییر کند.