بررسی رابطه میان شادکامی با جهت گیری مذهبی و شادکامی روان شناختی و افسردگی
58 بازدید
محل نشر: فصلنامه روان شناسی و دین، شماره 2
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/00/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدف این پژوهش، آزمودن این فرضیه است که آیا میان آموزه‏ هاى دینى (اگر به صورت شاخص‏ هاى اندازه ‏پذیر تبدیل شوند) در حوزه شادکامى با ش ادکامى روان‏شناختى و افسردگى رابطه‏اى وجود دارد؟ همچنین آیا بر اساس منابع مذهبى مى‏ توان ابزارى ساخت که شادکامى افراد را بسنجد؟ پژوهش حاضر، این رابطه را در 42 نفر از دانش‏ پژوهان متأهل مرد و زن در سطح کارشناسى و کارشناسى ارشد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏ سره شهر قم بررسى کرده است. بدین منظور، پرسش‏ نامه‏اى از مؤلفه‏ هاى شادکامى در روایت ‏هاى معصومین علیهم‏ السلام تهیه و اعتباریابى شد و سپس همراه با پرسش‏ نامه شادکامى آکسفورد و سیاهه افسردگى بک، بر روى گروه نمونه اجرا گردید. آن‏گاه داده‏ ها با استفاده از روش همبستگى گشتاورى پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند میان شادکامى دینى با شادکامى روان ‏شناختى رابطه معنادار مثبت و با افسردگى، رابطه معنادار منفى وجود دارد. با توجه به این رابطه، از این پژوهش برآمد که بر اساس منابع مذهبى مى‏ توان ابزارى ساخت که شادکامى افراد مذهبى و غیر مذهبى را بسنجد. همچنین رابطه معکوس میان شادکامى و افسردگى نشان مى‏ دهد که مى‏توان مداخله ‏هایى ترتیب داد تا سبک زندگى افراد افسرده، به گونه ‏اى با تمرین مؤلفه‏ هاى شادکامى دینى تغییر کند.